Прашања и одговори за продавачи за имплементација на Мерката за градење доверба и претходно постоечкиот гудвил

1. Кои компоненти ги опфаќа Мерката за градење доверба?

Мерката за градење доверба опфаќа вкупно 11 компоненти во рамките на системот за рециркулација на издувни гасови, системот за вбризгување гориво и системот за пост-третман на емисии: ламбда сонда, сензор за температура, вентил за промена за рециркулација на издувни гасови, вентил за рециркулација на издувни гасови, сензор за диференцијален притисок за рециркулација на издувни гасови, вбризгувач, пумпа за висок притисок, цевка за довод на гориво, вентил за контрола на притисок, сензор за притисок, цевки под висок притисок.

Мерката за градење доверба не влијае врз ставот на Volkswagen дека техничките мерки немаат никакви негативни ефекти врз трајноста на моторот и неговите компоненти. Регулаторите потврдија дека техничките мерки ги исполнуваат сите законски барања и нема да имаат никакво негативно влијание врз потрошувачката на гориво, бројките за емисии на CO2, излезната сила на моторот, вртежниот момент и емисиите на бучава.

Корисниците наскоро ќе можат да добијат детални информации за условите на Мерката за градење доверба од сите овластени продавачи и работилници за нивниот соодветен бренд на возило.

2. На кои сервисни броеви за идентификација одговараат 11-те компоненти?

Единаесетте компоненти од Мерката за градење доверба одговараат на следните 15 сервисни броеви за идентификација:

Сервисен број за идентификација

Опис

2330

цевки под висок притисок

2340

Вбризгувач

2357

ламбда сонда

2358

сензор за температура

2370

цевка за довод на гориво

2371

вентил за контрола на притисок

2372

сензор за притисок

2373

цевка за дистрибуција

2374

пумпа за висок притисок

2379 за ŠKODA

2649 за сите останати брендови

куќиште на вентил за пригушување

дел на вентил за пригушување за рециркулација на издувни гасови

2637

вентил за промена за рециркулација на издувни гасови

2639

вентил за рециркулација на издувни гасови

2643

ладилник за рециркулација на издувни гасови

2672

сензор за температура за емисии

2675

сензор за диференцијален притисок за рециркулација на издувни гасови

3. Дали ќе биде достапен некаков гудвил на SAGA откако ќе се воведе Мерката за градење доверба?

Да, може и треба да продолжите со обработка на барањата за гудвил со користење на SAGA без претходно одобрување. Тоа е првото место каде што треба да се обратите за да се земе предвид при оценувањето индивидуални барања. Нашиот пристап за обезбедување поддршка за корисниците ќе продолжи да се применува засебно од Мерката за градење доверба.

Плаќањата може да се направат во рамките на Мерката за градење доверба кога се исполнети деталните услови на Мерката за градење доверба. Уште поважно, ова вклучува услов кој налага позитивно да се утврди дека пријавениот дефект бил предизвикан од техничките мерки. Неколку пати повторивме дека не веруваме дека ова може да се случи.

Иако техничките мерки не го предизвикуваат дефектот за кој се пожалил корисникот, сепак, како гест на добра волја кон корисниците, објавените TPI во ElsaPro/HST јасно укажуваат дека Volkswagen го обнови процесот во рамките на SAGA во однос на индивидуални пријави за гудвил во рамките на SAGA за 15 сервисни броеви за идентификација за потенцијално целосно покривање на трошоците за нивната поправка. Како резултат на тоа, за тие корисници, гудвилот ќе продолжи да биде достапен под условите на SAGA. Практично, SAGA секогаш треба да биде првото место каде ќе се обратите, а не Мерките за градење доверба. Потребно е внимателно да ги следите условите на горенаведените TPI.

4. Какви испитувања треба да направиме за да утврдиме дали техничките мерки предизвикале дефект кај сервисниот број за идентификација?

Ако корисникот се пожали на дефект, треба да продолжите да ги извршувате задачите за изнаоѓање дефект кај возилото на корисникот на вообичаениот начин, како дел од вообичаената проценка на гудвил. Ова е потребно со цел да се откријат и да поправат сите проблеми кај возилото на корисникот.

Нема да сте во можност да утврдите дали техничките мерки предизвикале дефект кај сервисниот број за идентификација со оглед на опремата која ви е на располагање. Ако сакате и тоа да го испитате, проблемот треба да му го предочите на член на нашиот централен технички тим.

Сепак, повторно ве замолуваме да имате предвид дека од вас нема да се очекува да утврдите дали техничките мерки довеле до проблемот на кој се пожалил корисникот (и ве охрабруваме да не се обидувате да го сторите тоа). Секое неопходно испитување ќе биде извршено на централно ниво.

Во секој случај, постојано го потенцираме фактот дека не веруваме дека може да се случи позитивно да се утврди пријавениот дефект да е предизвикан од техничките мерки.

Бидејќи техничките мерки не го предизвикуваат дефектот за кој се пожалил корисникот, сепак, како гест на добра волја кон клиентите, објавените TPI во ElsaPro/HST јасно укажуваат дека Volkswagen ги обнови условите во однос на секоја индивидуална пријава за гудвил во рамките на SAGA за 15 сервисни броеви за идентификација за потенцијално целосно покривање на трошоците за нивната поправка. Како резултат на тоа, за тие корисници, гудвилот ќе продолжи да биде достапен под условите на SAGA. Практично, SAGA секогаш треба да биде првото место каде ќе се обратите, а не Мерките за градење доверба. Потребно е внимателно да ги следите условите на TPI објавени во ElsaPro/HST.

5. Што да правиме доколку сметаме дека техничките мерки не предизвикале дефект на компонентата?

Наш став е дека техничките мерки немаат никакви негативни ефекти врз трајноста на моторот и неговите компоненти. Како такви, не веруваме дека може да се случи позитивно да се утврди пријавениот дефект да е предизвикан од техничките мерки.

Ако сметате дека корисникот не е подобен за Мерката за градење доверба, имајте предвид дека Volkswagen ги обнови условите во однос на секоја индивидуална пријава за гудвилот во рамките на SAGA, за 15 релевантни сервисни броеви за идентификација за потенцијално целосно покривање на трошоците за нивната поправка. Како резултат на тоа, за тие корисници, гудвилот ќе продолжи да биде достапен преку SAGA. Практично, SAGA секогаш треба да биде првото место каде ќе се обратите, а не Мерките за градење доверба.

6. Што ако возилото има поминато 250.001 км - дали ќе одбиеме да го обезбедиме гудвилот?

Да. Возилата кои го имаат поминато ова растојание не би требало да бидат предмет на гудвил (освен под некои посебни околности) и затоа обичниот гудвил треба да се одбие.

7. Што со последователните оштетувања на возилото - на пример, што ќе се случи ако еден од 15-те сервисни броеви за идентификација опфатени со Мерката за градење доверба не е успешен, и предизвика (на пример) дефект на целиот мотор?

Ако може да се утврди дека дефектот на еден од 15-те сервисни броеви за идентификација бил причина за некоја друга последователна штета на возилото, тогаш работата која е потребна за да се поправи последователната штета, исто така ќе биде покриена со Мерката за градење доверба, под услов корисникот да е подобен за Мерката за градење доверба - односно, да може да се утврди дека пријавениот проблем е предизвикан од техничките мерки (што сметаме дека не може да се утврди), возилото има километража под 250.000 километри, а корисникот може да приложи доказ дека сите препорачани сервиси и одржувања од страна на производителот се извршени.

Ако сметате дека корисникот не е подобен за Мерката за градење доверба, но во секој случај како прво место на повик каде се разгледуваат индивидуални барања за гудвил, запомнете дека Volkswagen ги обнови условите во врска со секое индивидуално барање за гудвил во рамките на SAGA, за 15 релевантни сервисни броеви за идентификација за потенцијално целосно покривање на трошоците за нивната поправка. Како резултат на тоа, за тие корисници, гудвилот ќе продолжи да биде достапен преку SAGA. Доколку имате дополнителни прашања (на пример, свесни сме за некои случаи каде системот SAGA погрешно ги отфрла барањата во врска со последователни штети на возилото), Ве молиме упатете ги кај првата инстанца во SAGA/2 во вид на индивидуално барање.

8. Дали за поправки прифаќаме само барања од регистрирани сопственици на возила?

Да - корисникот кој бара поправка мора да биде регистриран сопственик на возилото и мора да биде во состојба да обезбеди доказ за тоа (на пример, сервисна книшка на возилото).

9. Ако корисникот купил сервисирано половно возило по извршен сервис, и некој дел се расипе, може ли да поднесе барање?

Да, секое индивидуално барање ќе се проценува. Мерката за градење доверба се однесува на сите квалификувани корисници чии возила веќе ја добиле техничката мерка, почнувајќи од денот кога ја добиле, под услов да може да се утврди дека пријавениот проблем е предизвикан од техничките мерки, возилото да има километража под 250.000 км и корисникот да може да приложи доказ дека сите препорачани сервиси и одржувања од страна на производителот се извршени.

Сепак, запомнете дека ŠKODA ги обнови условите во врска со секое индивидуално барање за гудвил во рамките на SAGA, за 15 релевантни сервисни броеви за идентификација за потенцијално целосно покривање на трошоците за нивната поправка. Како резултат на тоа, за тие корисници, гудвилот ќе продолжи да биде достапен преку SAGA.

10. Дали има потреба на корисникот да му дадеме потврда во писмена форма во врска со гудвилот кој му се нуди?

Постапката е објаснета во објавените TPI во ElsaPro/HST.

Бидејќи техничките мерки немаат негативно влијание врз компонентите, многу е важно кога работите со корисник кој пријавил дефект на некој од горенаведените сервисни броеви за идентификација, да го признаете пријавениот проблем кај нивното возило и доколку возилото на корисникот не претрпело нестандардни измени, јасно да му потврдите дека поправката ќе биде извршена бесплатно, како гест на индивидуална добра волја.

Морате јасно да му укажете на корисникот дека ваквата индивидуална добра волја не се нуди како резултат на техничките мерки кои се спроведуваат бидејќи не е утврдено дека тие го предизвикале дефектот, ниту пак дека негативно влијаат на перформансите на возилото.

Оваа важна порака мора да му се достави на корисникот со обезбедување документ во прилог на налогот од работилницата, работната картичка, фактурата или некој друг соодветен документ во кој се наведува следното:

"ŠKODA ги изврши следните поправки на Вашето возило бесплатно, како гест на индивидуална добра волја *. Ваквата добра волја не ви беше понудена како резултат на техничките мерки кои беа спроведени бидејќи не е утврдено дека техничките мерки го предизвикале дефектот, ниту пак дека негативно влијаат на перформансите на Вашето возило."

11. Дали ќе се одобруваат рефундации на корисници кои би биле подобни за Мерката за градење доверба, но не гледано историски, бидејќи во тоа време таа не била воведена, и кои за таа цел го платиле износот кај продавачите?

Volkswagen не сака корисниците кои веќе ги надградиле своите возила да бидат во неповолна положба во споредба со оние кои сега ќе ги надградуваат возилата.

Затоа, во однос на секакви поправки на некој од горенаведените сервисни броеви за идентификација претходно извршени на возило на Volkswagen откако е спроведена надградбата, доколку возилото на корисникот не претрпело нестандардни измени, Volkswagen целосно ќе ги покрие сите трошоци (целосно или делумно) направени од корисникот само во однос на трошоците за поправка за тие сервисни броеви за идентификација, исто како надградениот SAGA гудвил да бил воведен за време на првичната поправка.

Корисникот мора да приложи и фактура со која се докажува дека поправките биле спроведени на еден од горенаведените сервисни броеви за идентификација по ажурирањето на услугата.

Секое барање за рефундација мора да се направи кај овластен сервисен партнер на ŠKODA во рамките на истата земја како работата да била извршена пред 31 декември 2017 година.

Во случаи во кои корисниците бараат рефундација на трошоци за претходни поправки и ако условите во поглед на ажурирање на SAGA се исполнети, се очекува продавачот на Volkswagen да му понуди ваучер на корисникот во вредност од направените трошоци. Ако корисникот ова го одбие, се очекува продавачот да му го отплати трошокот на корисникот. Volkswagen ќе му надомести на продавачот за овој посебен третман до износ во вредноста на рефундацијата.

Рефундација на направените трошоци се бара преку SAGA/2. Сите технички детали се опишани во соодветните TPI објавени во ElsaPro/HST.

Алтернативно, во случаи во Велика Британија, корисниците може да побараат рефундација директно од Сервисниот центар за корисници.

12. Дали ќе се одобруваат рефундации на корисници кои платиле пари кај неовластени застапништва?

Одговорот кај прашање 11 погоре се применува подеднакво кога поправките биле извршени од страна на неовластен продавач.

Ова мора да се утврдува за секој случај засебно. Деталите се претставени во соодветните TPI објавени во ElsaPro/HST.

13. Што ако корисникот платил за замена на сервисен број за идентификација кој не е еден од 15-те сервисни броеви за идентификација опфатени со Мерката за градење доверба?

Мерката за градење доверба тука нема да се применува. Во такви случаи, нема да биде понудена никаква добра волја согласно SAGA.

14. Ако корисникот сега го продал возилото со дефект и достави барање, дали тоа ќе се земе предвид ако се приложи валидна фактура?

Да, ако корисникот може да ги обезбеди потребните информации.